Közérdekű

Közérdekű adatok

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A) Adat megnevezése
1. Hivatalos név (teljes név) Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház
2. Székhely 7815 Harkány Zsigmondy sétány 1.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
4. Telefonszám +36 72/580-900
5. Faxszám  72 580 949
6. Központi elektronikus levélcím  gyogyfurdokorhaz@gyogykor.hu
7. A honlap URL-je www.harkanykorhaz.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége +36 72/580-900
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Lásd „Fő elérhetőségek” menüpont alatt
10. Az ügyfélfogadás rendje Lásd http://harkanykorhaz.hu/jarobeteg/rendelesi-ido/

Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezése
1. A szervezeti struktúra ábrája(a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A) Adat megnevezése
1. A szerv vezetőjének neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége dr. Péter Iván Antal főigazgató, 72/580-901
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége dr. Nusser Nóra orvosigazgató, 72/580-945

Heincz Adrienn ápolási igazgató 72/580-904

Simon László mb. gazdasági igazgató 72/580-953

1.2. A felügyelt költségvetési szervek: nem releváns
1.3. Gazdálkodó szervezetek: nem releváns
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezése
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
Batthyány Kázmér és Than Károly Emlékére Alapítvány
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye  7815. Harkány, Zsigmondy sétány 1.
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása Kuratórium: Márton Béla (elnök), Éva Ferenc, dr. Nusser Nóra, Ambrus Eszter, Végi János

1.5. Lapok: nem releváns
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

1.7. Költségvetési szervek: nem releváns
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok: nem releváns

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja KÖZÉRDEKŰ ADATOK SZABÁLYZAT
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT
KÖZÉRDEKŰ ADATOK SZABÁLYZAT

Nyilvános kiadványok: nem releváns

Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezése
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
8. A testületi szerv üléseinek napirendje
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Lásd http://harkanykorhaz.hu/rolunk/palyazatok/

Közzétételi egység: Hirdetmények

A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Lásd http://harkanykorhaz.hu/rolunk/hirek/

http://harkanykorhaz.hu/rolunk/bemutatkozas/

Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje KÖZÉRDEKŰ ADATOK SZABÁLYZAT
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve KÖZÉRDEKŰ ADATOK SZABÁLYZAT
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Közzétételi egység: Közzétételi listák

A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezése
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései ÜZLETI TERV 2015

ÜZLETI TERV 2016

Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói MÉRLEG EREDMÉNY 2015

MÉRLEG EREDMÉNY 2014

MÉRLEG EREDMÉNY 2013

MÉRLEG EREDMÉNY 2012

MÉRLEG EREDMÉNY 2011

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGVETÉSE 2016
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGVETÉSE 2016
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Nem releváns

Közzétételi egység: Támogatások
III. Közzétételi egység: Szerződések

A) Adat megnevezése
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Közzétételi egység: Koncessziók
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezése
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Lásd http://harkanykorhaz.hu/rolunk/palyazatok/

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezése
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről KÖZBESZERZÉSI TERV 2016

ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGZÉS 2015

KÖZBESZERZÉSI TERV 2015